התקשרו: 050-2214281

אם בשנת המס הייתה לך הכנסה מדמי שכירות מהשכרת דירה למגורים בישראל, ולא היית בשנת המס פטור ממס על הכנסה זו (כי הדירה לא הייתה מושכרת ליחידים למשל), או מפני שאפשרות זו עדיפה לך, אתה ראשי לשלם על הכנסה זו ללא הגבלת תקרה מס בשיעור של 10% בלבד – במקום מס בשיעורי המס הרגילים.

עלייך לשלם לפקיד השומה את המס על ההכנסה מדמי שכירות תוך 30 יום מתום שנת המס שבה התקבלו דמי השכירות.

במקרה של תשלום המס במועד מאוחר יותר יוטלו על סכום המס הפרשי הצמדה וריבית.

שים לב – אם בחרת לשלם את המס על הכנסתך מדמי שכירות לדירת מגורים לפי סעיף זה, לא תהיה זכאי לכל ניכוי (לרבות הוצאה) או פטור מהכנסה זו ולכל זיכוי מהמס החל עליה.

אם ללא הכנסתך מדמי שכירות אלו, לא היית חייב בהגשת דוח ואתה בוחר לשלם את המס עפ"י סעיף זה, תהיה פטור מהגשת דוח שנתי למס הכנסה.

יחד עם זאת כדי לשלם את המס כאמור יש למלא באופן חד פעמי בקשה על גבי טופס 3302.

ניתן לשלם את המס החל על דמי השכירות בכל שנת מס באמצעות אתר האינטרנט של רשות המיסים.

כתיבת תגובה